Art. 1 (1) Comuna Gradistea apartine judetului Calarasi, situat in partea de Sud - Est a Romaniei. In cadrul judetului, comuna se afla in partea de Sud, pe soseaua ce leaga municipiul resedinta de judet de orasul Oltenita, la o distanta de 12 kilometri de primul.

La trecerea din campia fara sfarsit a Baraganului spre lunca, dispuse pe marginea sudica a terasei Calarasi, se afla satele Gradistea, Cunesti, Rasa si Bogata, care fac parte din salba de asezari intinse de-a lungul Dunarii, sate care alcatuiesc actuala comuna Gradistea. Satele sunt insirate pe soseaua Calarasi - Oltenita, sosea ce constituie principalul ax de comunicatie ce strabate comuna pe o lungime de circa 12 kilometri. Cea mai apropiata statie de cale ferata este la Calarasi.

(2) Comuna Gradistea, judetul Calarasi, este persoana juridica de drept public. Comuna are patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

Art. 2. (1) In satul Gradistea, isi au sediul autoritatile administratiei publice locale; postul de politie; scoala cu clasele I – VIII, impreuna cu scoala de arte si meserii (SAM); gradinita de copii; 2 camine culturale; parohia ortodoxa „Sfintii imparati Constantin si Elena”; biblioteca comunala; dispensarul medical cu farmacie si cabinet de stomatologie; dispensarul veterinar si oficiul postal.

(2) In satul Cunesti isi are sediul scoala cu clasele I – IV; gradinita de copii; parohia ortodoxa „Sfanta Filofteia”, un camin cultural si un punct muzeal amenajat in cadrul scolii. In satul Rasa isi are sediul 2 spatii pentru scoala cu clasele I – VIII Rasa; gradinita de copii; parohia ortodoxa „Sfantul Nicolae” ; oficiul postal si caminul cultural. In satul Bogata, isi are sediul scoala cu clasele I – IV; gradinita de copii si parohia „Sfantul Nicolae”.

(3) Comuna Gradistea dispune de un bogat patrimoniu cultural national concretizat in urmatoarele obiective:

a). - monumente istorice: 
- biserica „Sf.Ierarh Nicolae”, cult ortodox, sat Bogata 1820 – 1826;
- biserica „Sf. Nicolae”, cult ortodox, sat Rasa 1833 – 1836;
- obeliscul soldatilor rusi cazuti in razboiul 1877 – 1878, in curtea bisericii 
„Sf. Ierarh Nicolae” din satul Bogata;
- cruce de piatra, cult ortodox, secolul XVIII, in curtea bisericii „Sf.Nicolae” 
din satul Rasa;

b). – asezari si situri arheologice:
- „Magura Cunestilor” la 100 m sud de soseaua Calarasi – Oltenita, in satul Cunesti, datata Eneolitic, cultura Gumelnita;
- „Gradistea Ceacu”, pe un grind in fostul iezer Calarasi, la 5 km. sud de soseaua Calarasi – Oltenita, datata Neolitic, cultura Boian si Epoca bronzului tarziu, cultura Coslogeni, sec.XIII – XI a.Chr.
- „Movila Berzei” in drumul podului, pe terasa superioara a lacului Galatui, mileniul V a.Chr, neolitic mijlociu, cultura Boian.

(4) Colectivitatea asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului, de-a lungul istoriei, a cunoscut urmatoarele transformari: inainte de 01 Ianuarie 1965, satul si comuna Gradistea s-au numit Cacomeanca. Rasa a format o comuna separata, alcatuita din satele Rasa, Cunesti, Bogata si Vaidomir pana in anul 1968. Intre 17 Februarie 1968 si 23 Ianuarie 1981 comuna a facut parte din judetul Ialomita, dupa aceasta data devenind parte componenta a judetului Calarasi. Suprafata totala ocupata de comuna este de 17.206 hectare din care vatra satelor si suprafata ocupata de ape reprezinta 2347 hectare, iar paduri 371 ha. Comuna se inscrie in categoria localitatilor mari, cu functie preponderent agricola.

(5) Comuna Gradistea, judetul Calarasi, poate intra in raporturi juridice, cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, in conditiile legii

Art. 3. (1) Fata de municipiul Calarasi, comuna Gradistea are o orientare Sud-Vest si are urmatoarele vecinatati:
- la nord comunele Cuza Voda si Alexandru Odobescu
- la est comuna Cuza-Voda 
- la vest comunele Ciocanesti, Independenta si Alexandru Odobescu
- la Sud se afla granita Romaniei cu Bulgaria, formata de fluviul Dunarea. 

(2) Populatia unitatii administrativ teritoriale, la ultimul recensamant din anul 2002 inregistra 5301 locuitori. Cu aceasta populatie comuna ocupa locul 13 intre cele 48 de comune ale judetului Calarasi.

(3) Componenta etnica a populatiei comunei Gradistea la recensamantul din Martie 2002, releva faptul ca populatia majoritara este detinuta de romani cu 99,5% fata de 1992, cand romanii reprezentau 99,08%. 

(4) Dupa limba vorbita in 2002, 99.80 % din populatie era alcatuita din vorbitori de limba romana. Vorbitori de alte limbi, s-au declarat 0,20 %, adica: limba tiganeasca (0,13 %) si respectiv limba maghiara (0,07 %).

Art. 4 (1) Resedinta unitatii administrativ teritoriale, este in satul Gradistea, judetul Calarasi.

(2) Autoritatile administratiei publice locale, CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativa si PRIMARUL, ca autoritate executiva, isi au sediul intr-o cladire ce face parte din domeniul public local si este situata in satul Gradistea, comuna Gradistea, pe drumul national 31, care strabate intreaga comuna. Consiliul local a luat fiinta la data de 24 Iunie 2004 si are in componenta un numar de 13 consilieri: 5 membri ai partidului conservator; 4 membri ai partidului national liberal; 3 membri ai pardidului social democrat si un membru al partidului democrat.

(3) Legatura comunei cu alte unitati administrativ teritoriale, se face foarte usor, intrucat prin mijlocul celor patru sate componente, trece drumul national 31 Calarasi – Oltenita.

Art. 5 - In domeniul educatiei la nivelul comunei isi desfasoara activitatea 4 gradinite cu program normal avand un efectiv de 170 de copii si un colectiv de 9 educatoare. Scolile generale din comuna impreuna cu Scoala de arte si meserii, educa si instruieste 541 de elevi cu un colectiv de 14 invatatori si 24 profesori, ingineri si maistri. In caminele culturale isi desfasoara in permanenta activitatea ansamblul folcloric „BRAULETUL DUNARII” iar prin intermediul bibliotecii comunale se desfasoara activitati permanente cu tinerii si elevii, discoteca si spectacole. Exista o preocupare constanta din partea cetatenilor pentru informare fapt dovedit de numarul mare de abonamente la presa centrala, iar marea majoritate a populatiei poseda aparate radio si televizoare care sunt conectate la reteaua de cablu. Comuna are doua site-uri si un ziar local care poate fi citit si on-line.

Art. 6 (1) Comuna dispune de doua dispensare avand o dotare materiala acceptabila atat pentru medicina de familie cat si pentru cabinetul stomatologic. Personalul care asigura serviciile medicale la nivelul comunei este alcatuit din doi medici specialisti in medicina de familie, un medic stomatolog, o moasa si patru asistente. In cladirea dispensarului Gradistea functioneaza si o farmacie care asigura necesarul de medicamente pentru populatia comunei. 

(2) In comuna isi desfasoara activitatea un numar de 9 societati comerciale cu profil agricol si care au in administrare suprafete de peste 9.000 ha. teren agricol, 3 societati agricole care administreaza suprafete de aproximativ 2950 ha., diferenta fiind exploatata in mod individual de catre proprietari, o moara de mare capacitate, o societate care are ca obiect de activitate piscicultura, un depozit de mari capacitati al pietei de gross Bucuresti, un numar de 27 de societati comerciale cu profil comercial.

(3) Comuna are organizat serviciul public de gospodarie comunala, cu urmatoarele activitati: serviciul de paza; serviciul de alimentare cu apa potabila; serviciul de salubritate si serviciul de administrare a domeniului public si privat al comunei. 

Art. 7 - Patrimoniul public al comunei Gradistea este evidentiat in anexa nr. 24 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1349/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi. 

Art. 8. - Rangul unitatii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a "Reteaua de localitati", este: 
- satul Gradistea ca sat de resedinta are rangul IV;
- satele Cunesti, Rasa si Bogata ca sate apartinatoare, au rangul V.

Art. 9. - Persoanele nascute in comuna primesc, la implinirea varstei de 18 ani, titlul si certificatul de fiu/fiica al/a comunei, in cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar.

Art. 10. - Criteriile potrivit carora se poate conferi persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, Gradistea, titlul de cetatean de onoare, drepturile de care se bucura aceste persoane, precum si conditiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu, sunt stabilite prin hotarari ale consiliului local.

Art. 11. - Locuitorii comunei sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala.

Art. 12 (1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate

(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.

(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor majori ai familiilor si adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.

(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Art. 13. (1) Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa la statut, care se actualizeaza anual.

(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar.

Art. 14. (1) Bunurile aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale si cele din proprietatea privata a acesteia, pot fi date in administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate, in conditiile legii, sau pot fi atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

(2) Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri, ori la vanzarea bunurilor aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii.

(3) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Art. 15. - Conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari, sunt stabilite in conditiile legii, de catre consiliul local.

Art. 16. - Mentiunile privind cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune, vor fi stabilite dupa consultarea consiliului local.

Art. 17. - Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, modalitatea de atribuire si schimbare a denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes public local, va fi efectuata numai in cadrul consiliului local.

Art. 18. - Insemnele specifice ale localitatii Gradistea si modalitatile de utilizare a acestora sunt reglementate si stabilite, numai in cadrul consiliului local.


Adoptat prin H.C.L. nr. 12 din 16.03.2006