privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Gradistea

 


Consiliul local al comunei Gradistea, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara de lucru astazi 19 mai 2008,

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Gradistea, cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Gradistea;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
- prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile art. 36(8), din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 – republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 – republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E:


Art.1.-Pentru faptele de arme savarsite pe campul de lupta, se confera titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Gradistea, urmatorilor veterani de razboi:
- APOSTOL I. NICOLAE
- TOPARCEANU GHEORGHE
- BOTEA I. VASILE
- STEFAN STEFAN
- BARAITARU MIHAI
- MILEA IVAN
- CALINESCU VICTOR
- RADUCAN S. APOSTOL
- STAN I. MARIN
- VASILE ST. ION
- DINCA C. CONSTANTIN
- CRAIA GH. GICA (post mortem)
- CRAIA GH. ION (post mortem)
- FLORESCU N. DUMITRU (post mortem)
- NISTOR R. ION (post mortem)
- TUDOR N. ILIE (post mortem)
- DINESCU BRATU (post mortem)
- ION GH. ION (post mortem)
- IANCU GICA (post mortem)
- BARBU COSTACHE (post mortem)
- STAN R. ANGHEL (post mortem)
- RUSEN CONSTANTIN (post mortem)
- RADU BARAITARU (post mortem)
- IONEL V. COSTACHE (post mortem)
- TANASE LEONAT (post mortem)
- DINCA NICOLAE (post mortem)
- CRAIA MARIN (post mortem)
- STANCIU ALEXANDRU (post mortem)
- ANDREI ION (post mortem)
- CAZACU VASILE (post mortem)
- VOICU NICOLAE (post mortem)
- ILIE C. IANOVITA (post mortem)
- IVANCIU CONSTANTIN (post mortem)

PRESEDINTE DE SEDINTA
Maria BOTEA 
Contrasemneaza,
Secretar,
Chirea BOTEA

Nr. 20
Data : 19 mai 2008


 

Aprobati prin HCL nr. 39/2005

- Preot ALEXE POPESCU (post mortem) - ctitor al bisericilor din satele Cunesti si Rasa;
- Profesor LIVIU MIHAILESCU (post mortem) - fiu al comunei - muzeograf - Director al Muzeului judetean Braila si colaborator al Muzeului Dunarii de jos Calarasi;
- Invatator ALEXANDRU NISTOR (post mortem) - pentru prodigioasa activitate didactica desfasurata in comuna;
- Profesor NICOLAE STANCU - pentru prodigioasa activitate didactica desfasurata in comuna;
- Inginer STEFAN STEFAN - pentru intreaga activitate desfasurata pe linia dezvoltarii economico-sociala a comunei;