Acte necesare dezbatere succesiune:

 • Certificat deces
 • Titlu de proprietate (imobil/teren)
 • Acte doveditoare care sa ateste faptul ca sunt mostenitori

 

 

Acte necesare divort:

 • Buletin de identitate sot/sotie
 • Certificate de nastere
 • Certificat de casatorie

La primarie se complecteaza cererea ca nu au copii minori si nu detin bunuri supuse impartirii.

 

 

Acte necesare intocmire dosar asistent personal al persoanei cu handicap:

 • Cerere
 • Copei act identitate
 • Copie certificate de nastere
 • Copie certificate casatorie unde este cazul
 • Diploma de studii
 • Cazier
 • Adeverinta medicala de la medical de familie
 • Avizul de la specialist psihologic

PENTRU PERSOANA CU HANDICAP CARE SOLICITA.


 

Acte necesare casatorie:

Legislaţia prevede că declaraţia de căsătorie se realizează personal de către viitorii soţi, în scris, în aceasta arătându-se că nu există niciun impediment legal de căsătorie. Tot în cadrul declaraţiei se vor preciza numele de familie pe care soţii urmează să îl poarte şi regimul matrimonial ales.

Excepţie de la prezenţa personală pentru realizarea declaraţiei de căsătorie fac cazurile în care unul dintre viitorii soţi nu se poate deplasa la sediul serviciului public de evidenţă a persoanelor sau primăriei competente. În această situaţie declaraţia se poate face în afara sediului, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Actele necesare care trebuie prezentate ofiţerului de stare civilă sunt:

- actele de identitate ale viitorilor soţi;

- certificatele de naştere ale viitorilor soţi;

- certificatele medicale privind starea de sănătate a viitorilor soţi;

De asemenea, în cazul unor situaţii speciale, sunt necesare şi alte documente, alături de cele enumerate anterior. Astfel, în cazul în care există impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, trebuie prezentată şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei.

Mai mult, pentru situaţiile în care există impedimente legate de vârsta matrimonială (minori), sunt necesare avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor sau a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Actul normativ prevede ca ofiţerul de stare civilă să dispună publicarea declaraţiei de căsătorie în ziua primirii acesteia, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmează să se încheie căsătoria, precum şi pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declaraţia poate fi afişată şi la sediile unde celălalt soţ este domiciliat sau figurează ca rezident.

În termen de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, incluzând atât data afişării, cât şi pe cea a finalizării căsătoriei, se declară închisă căsătoria. În cazul în care au trecut 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, iar căsătoria nu a fost încheiată sau viitorii soţi doresc modificarea declaraţiei iniţiale, este necesară realizarea unei noi declaraţii.

Refuzul de încheiere a căsătoriei de către ofiţerul de stare civilă este consemnat într-un proces verbal, doar pe baza neîndeplinirii cerinţelor prevăzute de lege. În cazul contrar, dacă refuzul este considerat nefondat, persoana nemulţumită poate sesiza instanţa de tutelă în raza căreia domiciliază.

La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în prezenţa a doi martori, după care îi declară căsătoriţi. După citirea dispoziţiilor referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se întocmeşte pe loc actul de căsătorie.

Actul de căsătorie este semnat de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Situaţii excepţionale sunt considerate cele în care se realizează încheierea căsătoriei:

- între doi cetăţeni străini care nu cunosc limba română;

- între un cetăţean român şi unul străin care nu cunoaşte limba română;

- între parteneri surdomuţi (unul sau ambii);

În aceste cazuri se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români numai dacă, pe lângă actele prezentate mai sus, viitorii soţi prezintă şi dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor de cetăţenie.

Din aceste documente trebuie să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei. Mai mult, trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

 

 

Acte necesare pentru inregistrarea decesului:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate a declarantului.

Acte necesare inregistrarii nasterii:

1.    Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
2.    Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
3.    Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
4.    Declaraţie de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care il dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii părinţi sunt cetăţeni străini mai sunt necesare următoarele documente:
-    Paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original ţi în fotocopie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
-    Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătorişi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate.
În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani mai sunt necesare următoarele documente:
-     Certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
-    Actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.
În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului de înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.
În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Înregistrarea naşterii se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, în baza declaraţiei verbale.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este:

1.     15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
2.       3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
3.     24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, dar decedat înăuntrul
termenului de 15 zile.;
4.  30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

Dacă declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră şi se va menţiona motivul întârzierii.

Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

 

 

Transcriere acte din strainatate:

Incepand cu data de 02.04.2012, programarile privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila procurate din strainatate la Primaria Sectorului 1 se pot face on-line la adresa www.starecivila1.ro, sau telefonic la numarul de telefon 021/2220448, in limita a 200 de cereri/zi de ghiseu.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate se transcriu în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul certificatului/extrasului şi se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Cererea de transcriere a certificatelor de naştere privind persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, se va depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au  domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară (cu avizul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor), iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti (cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti).

Persoanele care redobândesc cetăţenia română şi fac această dovadă cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la S.P.C.L.E.P. / primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de renunţarea la cetăţenia română.

Pentru stabilirea primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale  de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii  au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, autentificate conform Convenţiei de la Haga, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, D.E.P.A.B.D. Este interzisă înscrierea menţiunilor primite din străinătate fără aprobarea D.E.P.A.B.D.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului care are obligaţia să dispună verificări şi la ultimul domiciliu al decedatului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la Direcţia de Stare Civilă – Sector 1 Bucureşti; persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere permanentă eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil, vor solicita Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la ultimul loc de domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor; în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului se aprobă de către primar, după ce s-a obţinut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.

Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului Bucureşti se avizează în prealabil de către şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.