Hotarari consiliu

 • hotarare privind modificarea statului de functii si a organigramei cu aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiştea

  R OM Â N I A

  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

  COMUNA GRĂDIŞTEA

  CONSILIUL LOCAL

                                        

  H O T Ă R Â R E

  privind modificarea statului de functii  si a organigramei  cu aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiştea

    Consiliul local al comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă  extraordinară de lucru în ziua de 08.06.2021,

                Având în vedere:

        -referatul de aprobare al primarului comunei Gradistea, nr.4330/04.06.2021;

        -raportul înregistrat la nr.4331/04.06.2021, prin care se propune modificarea statului de functii cu aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiştea;

        -avizul comisiei  de specialitate  pentru  programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al comunei, juridică şi de disciplină, din cadrul consiliului local;

        -Adresa Institutiei Prefectului ,Judetul Calarasi, nr.4041/25.05.2021 referitoare la numarul maxim de posturi pe anul 2021;

       -Dispozitia nr. 83/31.05.2021 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului.

       -prevederile art.(129), alin.(2), lit (a) si alin (3), lit (c) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;   

   În temeiul art. 196 ,alin (1),lit (a) din  OUG 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;  .

  H O T Ă R Ă Ş T E:

           Art.1.-Se aprobă modificarea statului de functii cu aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiştea,  in sensul infiintarii a 4 posturi  si anume, 3 posturi  de referent debutant ,studii medii pentru implementare proiecte finanate din fonduri externe in cadrul compartimentului dezvolatare locala,1 post  de referent debutant ,studii medii in cadrul compartimetului stare civila ,resurse umane si relatii cu publicul, si  vacantarea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar-contabilitate conform anexei nr.1. 

           Art.2 Se aprobă modificarea organigramei cu aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiştea conform anexei nr.2.

           Art.3 Anexele nr.1 si n.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

           Art.4.-Compartimentul Stare Civila, Resurse Umane si relatii cu publicul  din cadrul primariei comunei Gradistea va duce la indeplinire prevederile  prezentei hotarari iar secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 Petrache Sandica

                                       

                                                                                       Contrasemneaza –  Secretar General;

                                                                                                    Iancu Alexandru-Marian

  Nr.46

  Data.08.06.2021

  Adoptată  la Gradistea în prezenţa a 13_ consilieri din 13 în funcţie , cu__13_ _voturi pentru

 • Hotarari Consiliu 2018

  Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor

 • Hotarari Consiliu 2019

  Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor

 • Hotarari Consiliu 2020

  Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor

 • Hotarari Consiliu 2021

  Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor